Myynti- ja toimitusehdot – AutoBike

Myynti- ja toimitusehdot

1. YLEISTÄ

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Myyjän (Motor Group Finland Oy) myydessä ajoneuvo Ostajalle, elleivät Osapuolet toisin sovi.

2. YHTEYS- JA LUOTTOTIETOJEN TARKASTUS

Myyjä on oikeutettu tarkastamaan Ostajan henkilö- ja luottotiedot luottotietolain (11.5.2007/527) mukaisesti, jos Myyjä perustaa luottosuhteen Ostajan kanssa.

Mikäli Ostajan tiedoissa tapahtuu luottotiedoissa muutoksia, Ostajan on ilmoitettava muutoksista Myyjälle viivytyksettä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (28.6.2017/444) mukaisesti Myyjä on oikeutettu tunnistamaan Ostaja ja tekemään lain mukaiset ilmoitukset.

3. AJONEUVO

Myyjä toimittaa uuden ajoneuvon kaupantekohetkellä sovitun varustelun mukaisena Ostajalle. Mikäli kyse on käytetystä ajoneuvosta, Myyjä toimittaa ajoneuvon Ostajalle siinä kunnossa ja varustetasolla kuin se on ajoneuvon luovutushetkellä.

4. AJONEUVON LUOVUTUKSEN AJANKOHTA

Myyjä luovuttaa ajoneuvon sovittuna ajankohtana. Mikäli muuta ei ole sovittu, Myyjän on luovutettava ajoneuvo kuluttaja-asiakkaalle 3 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli kyse ei ole kuluttajankaupasta ja muuta ei ole sovittu, Myyjän on luovutettava ajoneuvo 6 kuukauden kuluessa allekirjoittamisesta sopimuksen allekirjoittamisesta.

5. LUOVUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN MYYJÄN SYYSTÄ

Mikäli Myyjästä johtuvasta syystä ajoneuvon luovuttaminen viivästyy ja Osapuolet eivät sovi lisäajasta, Ostaja on oikeutettu purkamaan kaupan. Lukuun ottamatta näiden sopimusehtojen kohdan 11 mukaista erikoistilaustapauksessa, Ostaja saa purkaa kaupan kuluttajankaupassa heti, mikäli Myyjän viivästyksellä on olennainen merkitys Ostajalle. Kyseessä ei ole Myyjästä johtuva viivästyminen, jos Myyjä on ylivoimaisen esteen vuoksi estynyt luovuttamaan ajoneuvoa. Ylivoimaisen esteen lakattua Ostaja on oikeutettu vaatimaan, että Myyjä luovuttaa ajoneuvon kohtuullisessa ajassa. Ostajan on esitettävä vaatimuksensa 2 viikon kuluessa siitä, kun Ostaja sai tietää ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Ylivoimainen este on sellainen mihin Myyjä ei voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, esimerkiksi laivauksen myöhästyminen tuotteen valmistajan päästä, ruuhkat satamissa/tullissa jne.

6. AJONEUVON VASTAANOTTAMISEN AJANKOHTA

Ostaja on velvollinen myötävaikuttamaan ja toimimaan siten, että Ostaja kykenee vastaanottamaan ajoneuvon sovittuna ajankohtana.

Mikäli Osapuolet eivät ole sopineet luovutus- ja vastaanottamisajankohtaa, ajankohtana pidetään näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukaista ajankohtaa, jolloin Myyjän tulee viimeistään luovuttaa ajoneuvo Ostajalle. Mikäli Osapuolet eivät toisin sovi, Myyjä luovuttaa ajoneuvon Ostajalle Myyjän luona. Myyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen, mikäli Ostaja ei vastaanota ajoneuvoa 2 viikon kuluessa kohdan 5 mukaisesta ajankohdasta.

7. OSTAJAN SOPIMUSRIKKOMUS

Myyjä on oikeutettu perimään Ostajalta 10 prosenttia sopimuksessa sovitusta ajoneuvon käteishinnasta, käteishinnan ollessa kuitenkin enintään 4200 euroa, mikäli Ostaja purkaa sopimuksen ilman lain mukaista syytä ja ennen kuin Myyjä on luovuttanut ajoneuvon Ostajan hallintaan tai mikäli Myyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen kohdan 5 mukaisesti. Edellä mainitun eurorajan ylitse menevästä kauppahinnasta vahingonkorvaus on 3 prosenttia. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, mikäli kyse on kuluttajankaupasta ja jos sopimuksen purkaminen on johtunut Ostajan maksuvaikeuksista, jotka ovat aiheutuneet Ostajan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn vuoksi ja pääasiassa ilman omaa syytä. Vahingonkorvauksesta sovittelu edellyttää kuitenkin, että Ostaja esittää kirjallisen selvityksen edellä mainitusta esteestä.

Vahingonkorvaus on 10 prosenttia sopimuksessa sovitusta käteishinnasta, jos kyse ei ole kuluttajankaupasta.

8. HINTA JA HINNAN MUUTOKSET

Ostajan tilaaman uuden ajoneuvon kauppahinta voi nousta tai laskea sovitusta kauppahinnasta kuluttajankaupassa vain, mikäli Ostajan tekemän tilauksen jälkeen ja ennen sovittua ajoneuvon luovutusajankohtaa toimivaltainen viranomainen tekee Ostajan tilaaman ajoneuvon kauppahintaan vaikuttaviin veroihin, tulleihin ja/tai muihin veroluonteisiin maksuihin muutoksia tai niihin vaikuttavan päätöksen tai mikäli valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia, minkä seurauksena maahantuoja muuttaa ajoneuvon ohjehintaa. Edellä tarkoitettu hinnanmuutos on maahantuojan uuden ja aikaisemman ohjehinnan (mukaan lukien kuuluvat varusteet) välinen ero. Tällaisessa tapauksessa Ostajan ja Myyjän tekemän sopimuksen mukainen ajoneuvon kauppahinta muuttuu samassa suhteessa.

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Ostajalle viivytyksettä tiedoksi saamastaan maahantuojan tekemän muutoksesta ja sen vaikutuksen määrästä ajoneuvon kauppahintaan.

Myyjä on oikeutettu nostamaan sovitun mukaisen uuden ajoneuvon kauppahintaa muussa kuin kuluttajankaupassa, mikäli:

(i) Ostajan tekemän tilaukseen jälkeen ja ennen ajoneuvon sovittua luovutusta tehtaiden hinnat, kuljetuskustannukset tai muut vastaavan kaltaiset hankintakustannukset nousevat; tai

(ii) valuuttakurssien muutokset aiheuttavat kustannusten nousua Myyjään nähden; tai

(iii) toimivaltaisen viranomaisen päätös verotuksesta, tulleista ja/tai muista veroluonteisista maksuista aiheuttaa kustannusten nousua Myyjään nähden.

Ostaja, joka on kuluttaja, on oikeutettu purkamaan sopimuksen kirjallisella ilmoituksella Myyjälle 1 viikon kuluessa siitä, kun Myyjä ilmoitti korotuksesta Ostajalle ja mikäli korotuksen vuoksi uuden ajoneuvon kokonaishinta nousee kohdan 8.3 mukaisesta syystä vähintään 4 prosenttia. Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta purkaa kauppaa jäljempänä kohdan 11 tarkoittaman erikoistilauksen kohdalla.

9. MAKSUT JA MAKSUEHDOT Kauppahinnan maksaminen

Ostajan on maksettava ajoneuvon kauppahinta käteisellä ajoneuvon luovutusajankohtana.

Myyjä on oikeutettu olemaan luovuttamatta ajoneuvoa Ostajalle, kunnes Ostaja on maksanut sovitun kauppahinnan kokonaan tai sovitun osan kauppahinnasta.

Jos Osapuolet ovat sopineet etumaksusta, Myyjä on oikeutettu perimään Ostajalta osan ajoneuvon kauppahinnasta ennen ajoneuvon luovutusta.

Mikäli Myyjä ja Ostaja tekevät osamaksukaupan tai sopivat ajoneuvon vuokrauksesta (leasingistä), Osapuolet noudattavat erikseen tehtävän sopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne poikkeavat näistä yleisistä ehdoista. Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu myyjälle, kunnes koko kauppahinta on maksettu. 

Myyjän ja Ostajan välisessä sopimuksessa mainittuun kauppahintaan sisältyy arvonlisävero.

10. VAIHTOAJONEUVOSTA

Mikäli kauppaan liittyy Ostajan vanhan auton siirtyminen Myyjälle ja Osapuolet eivät toisin sovi, Ostaja on velvollinen luovuttamaan vaihtoajoneuvonsa Myyjälle viimeistään kaupan kohteena olevan ajoneuvon luovutus- ja vastaanottamisajankohtana.

Vaihtoajoneuvo on luovutettava Myyjälle sopimuksen mukaisilla varusteilla ja siinä kunnossa kuin vaihtoajoneuvo oli Myyjän tekemän arvioinnin ajankohtana.

Myyjä on oikeutettu alentamaan vaihtoajoneuvosta maksettavaa hintaa sen arvonmuutosta vastaavan määrän, jos sen arvo on arvioinnin ajankohdan jälkeen alentunut.

11. ERIKOISTILAUKSET

Ostaja on oikeutettu purkamaan kaupan Myyjän viivästyksen vuoksi ainoastaan, mikäli kaupan tarkoitus jää Ostajan osalta olennaisesti saavuttavatta Myyjän viivästyksen seurauksena ja vain mikäli Myyjä ei kykene ilman huomattavaa tappiota muutoin käyttämään hyväkseen kaupan kohteena olevaa ajoneuvoa esimerkiksi siitä syystä, että:

(i) kyseinen ajoneuvo ei ole Myyjän tavallisessa myyntivalikoimassa; tai

(ii) kyseinen ajoneuvo on varustettu Ostajan ohjeiden ja pyyntöjen mukaan erityisesti Ostajaa varten.

Myyjä on oikeutettu perimään kohdan 7 mukaiset vahingonkorvaukset tai todelliset kustannukset niiden ollessa vahingonkorvauksia suuremmat, mikäli Ostaja peruuttaa tekemänsä erikoistilaukset ilman lain mukaista perustetta ennen luovutusajankohtaa tai mikäli Myyjä on purkanut kaupan kohdan 6 mukaisesti.

12. HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET

Myyjä on velvollinen antamaan Ostajalle uuden ajoneuvon luovuttamisajankohtana huolto- ja käyttöohjeet kirjallisesti. Mikäli kaupan kohteena on käytetty ajoneuvo, Myyjä on velvollinen antamaan Ostajalle riittävän opastuksen ajoneuvon käyttämiseksi.

13. TAKUU

Mikäli Myyjä antaa kaupan kohteena olevalle ajoneuvolle takuun, Myyjä antaa Ostajalle takuun kirjallisesti taikka sähköisesti sillä tavoin, että sen tietoja ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät Ostajan saatavilla. Uusien ajoneuvojen takuuaika on 6-72kk riippuen valmistajasta. Takuutodistuksesta käy ilmi tarkemmat tiedot. Käytetyillä ajoneuvoilla ei ole erillistä takuuta. Myyjä ei vastaa takuunalaisen ajoneuvon takuuhuollon mahdollisesti aiheuttamista välillisistä kustannuksista. Ostajan tulee aina käyttää lähintä mahdollista takuuhuoltopistettä. Maanlaajuiset takuuhuoltopisteet saatavilla maahantuojien verkkosivuilta, tai Myyjältä. 

15. OSTAJAN OIKEUDET JA REKLAMAATIO

Ostaja on oikeutettu vaatimaan Myyjää korjaamaan virheen, mikäli sellainen ilmenee Ostajalle luovutetussa ajoneuvossa. Myyjällä on aina oikeus korjata virhe. Ks. uuden tuotteen takuu.

16. ETÄKAUPAN  PERUUTUSOIKEUS JA TOIMINTAOHJEET

Etämyynnistä ostetuissa tuotteissa kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus. Asiakkaanamme sinulla on oikeus palauttaa ehjä ja käyttämätön tuote. Ilmoitus Myyjälle tulee tehdä 14 päivän sisällä tuotteen saapumisesta ja tuote tulee luovuttaa kuljettajalle kuljetusyhtiön kanssa yhdessä sovittuna noutoaikana. Saat testata hallintalaitteita ja käynnistää ajoneuvon, voit myös ajaa lyhyen testiajon kuivalla ja puhtaalla tiellä. Palautusoikeus koskee vain ehjää ja puhdasta, käytännössä käyttämätöntä ajoneuvoa. Mikäli tuote on toimitettu kuljetuslavalla, on se pakattava siten että nouto onnistuu kuljetuslavoineen. Jos pakkausmateriaalit eivät ole enää tallessa, vastaa asiakas itse kuljetuksen järjestämisestä kustannuksineen ja pakkauksen kestävyyden osalta, kuljetustilauksen voi tehdä esim. Kaukokiidolta tai postilta. Mikäli ajoneuvo on ostettu rahoituksella, vastaa asiakas itse luotosta syntyneistä kustannuksista. Pidätämme kuitenkin oikeuden pidättää maksua kunnes ajoneuvo varusteineen on palautettu. Jos kauppaan liittyy vaihtoajoneuvo, koskee kaupan peruuntuessa samat kulut myös vaihtoajoneuvoa ja asiakas on velvollinen ostamaan vaihtoajoneuvon takaisin itselleen ja korvaamaan vaihtoautosta syntyneet em. kulut myyjäliikkeelle. Kuluttajansuojalain mukainen kaupan purkuraha on kymmenen prosenttia tilauksen loppusummasta, jos tuote ei ole vielä ehtinyt lähteä varastolta (Kuluttajansuojalain 5. luku, 28 pykälä). Jos tuote on peruutushetkellä jo ehtinyt lähteä varastolta, veloitetaan purkurahan lisäksi kuluttajansuojalain mukaisena palautuskustannuksena rahtikulujen osuus molempiin suuntiin myös vaihtoajoneuvoa (nouto 1€/km, toimitus 1€/km) (Kuluttajansuojalain 6. luku, 17 pykälä). Mikäli ajoneuvo on ostettu rahoituksella, vastaa asiakas itse luotosta syntyneistä kustannuksista. Pidätämme kuitenkin oikeuden pidättää maksua kunnes ajoneuvo varusteineen on palautettu. Jos kauppaan liittyy vaihtoajoneuvo, koskee kaupan peruuntuessa samat rahtikulut ja asiakas on velvollinen ostamaan vaihtoajoneuvon takaisin itselleen ja korvaamaan vaihtoautosta syntyneet em. kulut myyjäliikkeelle. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava myyjäliikkeelle päätöksestä peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Asiakkaanamme sinun ei tarvitse ilmoittaa palautuksen syytä.

17. AJONEUVON KATSASTUS JA REKISTERÖINTI

Myyjä luovuttaa Ostajalle ajoneuvon katsastettuna ellei toisin ole mainittu ja Ostajan kustannuksella rekisteröityinä. Myyjä toteuttaa Ostajan kustannuksella uuden vielä rekisteröimättömän kaupan kohteena olevan ajoneuvon muutoskatsastuksen ennen kyseisen ajoneuvon luovutusajankohtaa. Ostaja on velvollinen huolehtimaan, että Ostajan kanssa samassa taloudessa asuvien lisäksi ajoneuvoa säännöllisesti käyttävä käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan kyseisestä käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle.

VAKUUTUKSET

Ostajan on hankittava ajoneuvoon pakollisen liikennevakuutuksen ja kaupan ehtoihin liittyvät muut vakuutukset. Osapuolet voivat sopia, että Myyjä huolehtii edellä olevien vakuutusten hankkimisesta Ostajan kustannuksella.

VASTUUT VEROISTA JA MUISTA MAKSUISTA

Myyjä vastaa ja on velvollinen huolehtimaan, että kaikki kaupan kohteena olevasta, Suomessa ajoneuvorekisterissä jo olevasta ajoneuvosta ja sen käytöstä tulevat verot ja maksut on maksettu ajoneuvon luovutusajankohtaan saakka.

Ostaja vastaa kaikista kaupan kohteena olevaan ajoneuvoon ja siihen liittyvään käyttöön kuuluvista veroista ja maksuista siitä hetkestä alkaen, kun Myyjä on luovuttanut ajoneuvon Ostajalle. Ostaja vastaa ja on velvollinen huolehtimaan, että kaikki vaihtoajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu vaihtoajoneuvon luovutusajankohtaan asti. 

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Näistä sopimusehdoista tai kaupan kohteena olevasta ajoneuvosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista neuvotteluin, kuluttajana oleva Ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyys on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava kuluttajan olevan Ostaja kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei Ostaja halua saattaa kannetta vireille Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

Mikäli kyse ei ole kuluttajankaupasta, erimielisyys on saatettava vireille Helsingin käräjäoikeudessa.

Scroll to Top